விவேகம்
தமிழச்சி என்று சொல்! தலை நிமிர்ந்து நில்!

'தமிழ் என்பது மொழி மட்டும் அல்ல; வீரம், விவேகம், அன்பு, ஆகியவையும் சேர்ந்ததே தமிழின், தமிழச்சியின் பெருமை' என்கிறார், நம் வாசகி ரம்யா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories