புத்தகங்கள்
பெண் எழுத்தாளர்கள் பபுத்தகங்களின் விமர்சனங்களை மற்றும் அவர்களுடன் சந்திப்பு.

Women In Corporate Awards