மூட நம்பிக்கை
பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க போலி சாமியார்களை நம்பவேண்டாம், தோழி!

"போலி சாமியார்கள் அளிக்கும் நம்பிக்கை வார்த்தைகள் எல்லாம் பணத்திற்காக என்று புரிந்து கொண்டு சிக்காமல் இருப்பது நல்லது" என்கிறார், வாசகி ரம்யா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories