மனிதாபிமானம்
மனிதாபிமானம் மனிதர்களிடையே மறந்துபோனதோ மரத்துப்போனதோ

"கருணையற்ற உன் செயலால் மானிடா நீ மிருகமாகிப் போனாயோ?" மனிதாபிமானம் எங்கே என்று கேட்கிறார், நம் வாசகி ரம்யா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories