பொறுமை
பெண்ணின் பொறுமைக்கும் எல்லை உண்டு!

திருமணம் என்கிற கட்டமைப்பில், என்ன நடந்தாலும் சகித்துக் கொள்ளும் பெண்ணின் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு என்பதை மறக்கவேண்டாம்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories