வான்மகள்
பாவக் கதைகளின் ‘வான்மகள்’ நமக்கு சொல்லுவது?

"சிறு பிள்ளைகளை சீரழிக்கும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டாலும், குழந்தையின் மனதில் அந்நிகழ்வு ஆறாத ரணமாகி விடுகிறது" என்கிறார், ரம்யா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories