வாசிப்பு
தமிழ் வளர்க்க வாசிப்பு அவசியமானது!

"தமிழ் வளர்க்கவும் குறுகிய மனப்பான்மையை மாற்றியமைக்கவும் வாசிப்பு அவசியமானது" என்கிறார், தமிழாசிரியர், திருமதி. விஜயா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories