மாதவிடாய்
அன்னையர்களே! மாதவிடாய் என்பது இயல்பான ஒன்று என்று உங்கள் மகன்களுக்கு விளக்குங்கள்!

'இதையெல்லாம் போய் அவனிடம் சொல்வார்களா' என்று தயங்காமல், மாதவிடாய் என்பது இயற்கையான ஒரு விஷயம் என ஆண் பிள்ளைகளுக்கு விளக்குவது அவசியம்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories