பெண்ணியம்
‘பொறுத்தது போதும்’ என்று எழுகிறது ஒரு அலை!

பெண்ணுக்காக பெண் நிகழ்த்தும் போராட்டங்களை, உலகின் எந்த மூலையில் நிகழ்ந்தாலும் கவனிப்பது அவசியம். 'நமக்கென்ன' என்று இருந்தது போதும்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )
சமத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது பெண்ணியம்!

பெண்ணியம் என்கிற கருத்தியல் போராட்டத்தை வெறும் பெண்கள் மீது இழைக்கப்படும் அநீதிகளுக்கு எதிரான இயக்கமாக மட்டுமே பார்ப்பது சரியல்ல.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories