பாம்பே ஜெயஸ்ரீ
நம்ம ஊர் ‘பத்மஸ்ரீ’ பெண்கள்!

இந்த ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதினால் கௌரவிக்கப் பட உள்ள தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூன்று பெண்களைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்!

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories