பல்லுயிர் வாழ்நிலை
‘மரங்களின் தாய்’, திம்மக்கா

மரங்களை நட்டுப் பராமரித்து, தாய் போல் காத்த திம்மக்கா போன்ற மனிதர்களாலேயே பூமி இன்னும் பூமியாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகை அல்ல.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories