நகைச்சவை
உடல் அமைப்பை அவமானப்படுத்துதல் எனப்படும் ‘பாடி ஷேமிங்’

யாரையும் புண்படுத்தாமல், 'பாடி ஷேமிங்' விரசமின்றி, மனதை கஷ்டப்படுத்தாமல் சிரிக்க வைப்பது தான் மிகச் சிறந்த நகைச்சுவை ஆகும்!

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories