தன்மானம்
இனி வேண்டாம் தன்மானம் நொறுங்கும் ஓசை

'தன்மானத்துடன் அவளுக்கென வாழ பெண்ணுக்கு இடமளிப்பீர்' என்று ஆதிக்கம் செலுத்துவோருக்கு சேதி சொல்கிறார், சகா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories