கருப்பு பூஞ்சை
‘மியூகோர்மைகோசிஸ்’ எனப்படும் கருப்பு பூஞ்சை நோய்

கொரோனாவில் இருந்து மீள்பவர்களை தாக்கும் கருப்பு பூஞ்சை எனும் நோயின் அறிகுறிகளை சரியான சமயத்தில் இனம்கண்டு சிகிச்சை பெறுவது மிக அவசியம் ஆகும்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories