எழுத்து
தீராத தாகம்!

ஏன் பெண் எழுதும்போது, அவள் பெண் என்பதை மட்டுமே முன்நிறுத்தி, அவளது எழுத்து சுதந்திரத்திற்கு அங்கேயே முட்டுக்கட்டுகிறாய்?

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories