உழைப்பு
அன்பு, அர்ப்பணிப்பு, உழைப்பு என்றே இயங்கும் ‘ரமணி அத்தை’!

அர்ப்பணிப்பு, உழைப்பு என்று இயங்கும் ரமணி அத்தை, வீடுகளில் உதவும் யாரோ என்றில்லாமல் குடும்பங்களில் ஒருவராகவே ஒன்றி விடுவதில் ஆச்சர்யம் இல்லை!

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories