அரசியல்
பெண்களுக்கு அரசியல் எட்டாத கனியா, என்ன?

பெண்ணுக்கு அரசியல் எட்டாத கனியல்ல. தன்னுடைய வீட்டை பற்றி யோசிப்பது போல் பத்து வீட்டைப் பற்றி யோசித்தால் அதுவே நாட்டு அரசியல்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories