மனிதம்
மனிதம் வளர்ப்பவர்களே! கடவுளின் துளி உங்களில் உண்டு!

எந்த வகையிலோ இன்னொருவரின் நலத்திற்கான பொறுப்பை ஏற்றவர், மனிதம் வளர்ப்பதால் அவரே உலகின் நம்பிக்கை என்கிறார், கல்பனா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories