பதவி
தீர்ப்புகள் திருத்தப்படலாம்: பம்பாய் போக்சோ வழக்கு

பம்பாய் போக்சோ வழக்கின் சர்ச்சைக்குரிய தீர்ப்பின் பிண்ணனியில் "பெண்ணை பெரிய பதவியில் அமர்த்தினால் இப்படித் தான்" என்ற பேச்சுகள் ஒழியுமா?

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories