நட்பு
பெண்ணே! உன் ‘நட்பு’ நலமா?

"எந்த விஷயத்தை நீங்கள் அதிகமாக மிஸ் செய்கிறீர்கள்?" என்று பெண்களிடம் கேட்டு பாருங்கள். 'நட்பு' என்ற பதில் அதில் அவசியம் இடம்பெறும்!

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories