சிவில் சர்வீஸ்
பிரஞ்சல் பாட்டீல் ஐ.ஏ.எஸ்: இந்திய ஆட்சிப் பணியில் அமர்ந்த முதல் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி

தடைகளை மீறி சாதித்த பிரஞ்சல் பாட்டீல் அவர்களுடைய தைரியம், நமக்குள் ஒரு புது நம்பிக்கையை விதைக்கவே செய்கிறது.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories