Smita Sarda

A software engineer ,who loves to travel.A writer by heart.

Voice of Smita Sarda

திருமணமான பெண்களுக்கும் பெற்றோர்களை கவனித்துக் கொள்ளும் கடமை உள்ளது

இது பெண்களின் சமத்துவ உரிமை வேண்டுமென்ற கோரிக்கையில் முன்னேற்றத்திற்கான முதல் அறிகுறி.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர அஞ்சலைப் பெறுங்கள், மேலும் பெண்களைப் பற்றிய சிறந்த வாசிப்புகளை ஒருபோதும் தவறவிடாதீர்கள்!

Women In Corporate Awards