சாவித்ரிபாய் ஃபுலே
சாவித்ரிபாய் ஃபுலே: நவீன இந்தியாவின் பெண் கல்விக்கு வித்திட்டவர்

நவீன இந்தியாவில் பெண் கல்விக்கு வித்திட்ட சாவித்ரிபாய் ஃபுலே அவர்களின் 190வது பிறந்த நாள், கடந்த ஜனவரி 3, 2021 அன்று கொண்டாடப் பட்டது.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories