இனியவளே, வெளிச்சம் நீ!

பெண் தன் உள்ளத்தையும் உடலையும் நலமுடன் காத்தால் அவள் ஆயிரம் உயிருக்கு வெளிச்சம் ஆகலாம் என்கிறார், Dr. தென்றல் கோவிந்தராஜன்!

பெண் தன் உள்ளத்தையும் உடலையும் நலமுடன் காத்தால் அவள் “ஆயிரம் உயிருக்கு வெளிச்சம் ஆகலாம்” என்று எழுச்சியூட்டுகிறார், நம் வாசகி Dr. தென்றல் கோவிந்தராஜன்!

இனியவளே
உன் உள்ளத்திலே உறைவிடம் கொள்!
யார் மறுத்திடினும் எழுச்சி கொள்!
இல்லத்தை மணக்காதே
அடுப்படியில் அடங்காதே

உன் வாழ்வில்
உன் அங்கீகாரம்
உன் இயல்பு
அதை அடுத்தவரிடம்
அடகு வைக்காதே!

எப்போதும்
உள்ளமே உறைவிடம்!
அதில் தினம் ஞான ஒளி
ஏற்றிக்கொண்டே இரு!
அடுத்தது உடல்
அதைப்பேணி காப்பாய் நீ!

உன்தன் வெளிச்சம் உறவுக்கு
பரவும் நிச்சயமாய்!
மெழுகாய் நீ உருகி
உறவுக்கு
உயிர் அளிக்காதே!
ஊதி அணைத்து
உன்னை மறக்கும்!

உன் உள்ளம்
உன் ஒளி
உன் வசம் இருந்தால்
ஆயிரம் உயிருக்கு
நீ வெளிச்சம் ஆகலாம்!

வாசகர்களே!

விமன்ஸ் வெப் ஒரு திறந்த வலைதளமாகும். இது பலவிதமான பார்வைகளை/கருத்துக்களை வெளியிடுகிறது. தனிப்பட்ட கட்டுறைகள் எல்லா நேரங்களிலும் தளத்தின் பார்வைகளையும் கருத்துகளையும் குறிக்காது.  ஏதேனும் கட்டுறையில் உங்களுக்கு தொடர்புடைய அல்லது மாறுபட்ட கருத்து இருந்தால் எங்கள் வலைதளத்தில் பதிவுசெய்து உங்கள் கருத்துகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளத் தொடங்குங்கள்!

கருத்துக்கள்

About the Author

3 Posts | 2,633 Views
All Categories